top of page

Kogemusnõustaja väljaõpe

26. august

Õppekava

Aeg ja asukoht


26. august 2024 – 29. jaanuar 2025
Leoski Koolitus, Vasara 50, Tartu, Estonia


Koolituse informatsioon
Leoski Koolitus on Kogemusnõustajate Koja poolt tunnustatud koolitusasutus.
 
Eesti Töötukassa koolituskaarti kahjuks Kogemusnõustaja koolitusel kasutada ei saa. Koolituse eest saab tasuda ka osade kaupa kokkulepitud maksegraafiku alusel.

Sihtgrupp: Inimesed, kes on kogenud vaimse tervise (psüühika-, meeleoluhäired jms) ja/või füüsilise tervise probleeme või kriisi elus (pikaajaline töötus, kodu või lähedase kaotus, lähedase hooldamine, perevägivald jms), on sellest taastunud ja soovivad kogemusnõustajana kasutada oma kogemust teiste toetamiseks.

Õppe alustamise eeldused:

 • isikliku taastumisloo olemasolu, valmidus kasutada seda koolitusel ja hiljem kogemusnõustaja töös;

 • piisav taastumistase;

 • positiivsed hoiakud taastumisprotsesside suhtes;

 • psühhosotsiaalne küpsus;

 • valmidus teha koostööd koolitajate, kaasõppijate, praktikajuhendajate ja superviisoritega;

 • vähemalt põhiharidus

Eesmärk: Omandada kogemusnõustaja kvalifikatsioon. Koolitus keskendub kohanemise, muutumise ja kriisist taastumise teemadele, mis käivad kaasas tõsiste haiguste ja kaotustega ning aitab kujundada hoiakuid, mis on vajalikud kogemusnõustaja tööks. Lõpetades on võimalik töötada ja toetada kliente psühholoogiliste probleemide valdkonnas, pakkudes neile sotsiaalset tuge, kogemuslikke teadmisi ja infot, aga ka sotsiaalse õppimise ja võrdluse võimalust. Muuhulgas ka siis, kui probleemid tulevad keerulistest olukordadest, näiteks töötus, füüsiline haigus, puue jmt.

 

Maht: 200 ak, millest 161 ak kontakttunde (koolituspäevad 105 ak, praktika 30 ak ja praktika juhendamisprotsessides osalemine 26 ak) ja iseseisev töö 39 ak.

 

Ajakava: 

Koolitused toimuvad 2-päevaste õppesessioonidena umbes 2-nädalaste intervallidega. Juhendatud praktika toimub peale teooriaosade läbimist. Praktikaperioodil on vajalik koostöö individuaalse praktikajuhendajaga, kes annab praktika lõppedes omapoolse hinnangu. Praktiseerija kirjutab praktikakogemuse analüüsi kirjaliku lõputöö osana. Praktiseerimise võimalusi otsitakse vajadusel koostöös osalejate ja koolitusorganisatsiooniga, lähtudes õppija kogemusest ja teemast – füüsiline haigus, psüühikahäire vm teema.

 

Õppegrupis on võimalik teha juhendatud praktikat kuni kaks päeva. Kovisioonigrupid moodustatakse vastavalt osalejate elukohtadele, ajad lepitakse kokku osalejate vahel (maht vähemalt 12 ak). Supervisioon toimub grupis. Kirjalik lõputöö sisaldab enesereflektsiooni (väljaõppe kogemuse kirjeldus ja analüüs), kohustusliku kirjanduse reflektsiooni (kohustuslike raamatute ja konspektide lugemismaht kokku ca 350 lk) ja praktikakogemuse kirjeldus ja analüüs, kokku 7-8 lehekülge.

 

Hind: 1500€ + km

 

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus kogemusnõustamisse

 • Nõustamise alused, nõustamiseetika

 • Baasteadmised ja oskused grupitöös

 • Baasteadmised ja oskused kriisitöös

 • Esmased nõustamisoskused ja tehnikad

 • Nõustaja eneseteadlikkus, enesereflektsiooni alused

 • Töö raskete klientidega – täiendmoodul

 • Isikliku taastumiskogemuse analüüs

 • 'A4' (toetavate teenuste ja teenuseosutajate kaardistamise näidis)

 • Praktika juhendamised/superviseerimine individuaalselt ja/või grupis

 • Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine, enesereflektsioon.

 

Õppeprogrammi, ootused ja eeldused osalejatele, pädevused, koolituse lõpetamise ja tunnistuse väljastamise tingimused ja muud väärtuslikku leiad riikliku õppekava failist.

Õpiväljundid:

 • tunneb nõustamise ja taastumise põhialuseid ning kogemusnõustamise võimalusi ja piire;

 • oskab kasutada lihtsamaid nõustamistehnikaid;

 • teab sotsiaalala- ja kogemusnõustaja eetikakoodeksit, järgib neid ning teeb tööd klienti kahjustamata;

 • tegeleb kliendiga oma pädevuse piires ja oskab teda vajadusel spetsialisti juurde suunata;

 • analüüsib nõustamisprotsesse ja tegeleb eneseanalüüsiga nii iseseisvalt, kui spetsialistide abiga;

 • on teadlik läbipõlemise ennetusmeetoditest ja oskab neid kasutada;

 • on teadlik ja oskab vajadusel valida kriisitööks sobivad põhitehnikad;

 • teab aitamistöös kasutatavate gruppide erinevaid liike, tunneb grupidünaamikat ja oskab vastavalt olukorrale teadlikult valida juhtimistehnikaid.

 

Koolitusele kandideerimiseks on vajalik:

 • esitada motivatsioonikiri  (motivatsioonikiri sisaldab taastumiskogemuse lühikirjeldust ja põhjendust, miks soovitakse kogemusnõustaja tööd teha). Soovi korral võib lisada soovituskirja ja/või CV;

 • osaleda eelintervjuul koos teiste kandideerijatega grupis või individuaalselt.

  Kõik kandideerimise osad on kohustuslikud.

 

Grupiintervjuu kuupäev ja motivatsioonikirja tähtaeg:

 • Motivatsioonikirjade tähtaeg on 15.08.2024, saata aadressile tiina@leoskikoolitus.ee

 • Grupiintervjuu on 22.08.2024 (või kokkuleppel)

Koolituse praktiline info leitav siin.

Lõpetamise eeldused:

Kogemusnõustaja pädevuse, koolituse lõpetamise ja tunnistuse väljastamise eelduseks ja aluseks on

 

 • vähemalt 80% koolituspäevadel osalemine

 • 100% praktikatundide läbimine

 • grupisupervisoonis osalemine 

 • kirjalik kodutöö – juhtumianalüüs, praktika analüüs, enesereflektsioon

 • praktikajuhendaja positiivne hinnang osalejale

 • koolitaja ja superviisori positiivne hinnang osalejale

Kui üks kriteerium on täitmata, on õigus tunnistust mitte väljastada (alus – riiklik õppekava 2.1-2.3). Kui õppeprotsessis ilmnevad asjaolud, mis viitavad, et õppija ei vasta eeldustele, mis on toodud riiklikus õppekavas, on koolitusasutusel õigus õppija õppeprotsess katkestada (alus – riiklik õppekava 3.1 ja 3.2.6).

 

Koolitus lõpeb õpiväljundite hindamisega.

KOGEMUS
AASTAST
2018

Koolitajad:

tiinaring.png

TIINA LEOSK

Koolitaja

Täiskasvanute koolitaja tase 7, kogemusnõustamise koolitaja aastast 2017.

marvi privstaka-taal.png

MARVI PRISTAVKA-TAAL

Koolitaja

Koolitaja, kogemusnõustaja, täiskasvanute koolitaja tase 6.

Anneli Valdmann.jpg

ANNELI VALDMANN

Psühholoog

Kogemusnõustajate koolitaja ja superviisor.

bottom of page