top of page
  • Writer's pictureLeoski Koolitus

Kuidas tagab tööandja kodukontori töötaja ohutuse?

Töölepinguseaduses on plaanitud sellel aastal muudatused.


Kaugtöö erisus seoses tööohutusega

Plaanitakse töötervishoiu ja tööohutuse nõuetesse erisust kaugtöö osas, kui töötaja teeb tööd arvuti vms vahendi abil viibides töökohast eemal. Sellisel juhul saab töötaja ise valida ja luua sobiva töökeskkonna.


Tööandja juhendab töötajat kaugtöö töökeskkonnaga seotud võimalikest ohuteguritest, nende võimalikest tervisemõjudest ja abinõudest tervisekahjustuse vältimiseks või vähendamiseks. Koja hinnangul on taoline muudatus oluline, et välistada täielikku tööandja vastutust, kui töötaja on soovinud kodus töötada. Samas rõhutas koda, et erisus ei tohiks kehtida ainult siis, kui töötaja on valinud ainult kaugtöö ja kontoris ei käigi. Ehk erisus peaks kehtima ka neil juhtudel, kui töötaja soovib korra nädalas kaugtööd teha.


Muud tööohutusega seonduvad muudatused

Muuta soovitakse ka teisi töötervishoiu ja tööohutuse sätteid. Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutavad füüsilised isikud peaksid osalema töötervishoiu- ja tööohutusalastes ühistegevuses, kui nad töötavad töökohal samal ajal koos teise tööandja töötajatega. Ka peaks kolmandast riigist (väljaspoolt EL) ajutiselt Eestisse lähetatud töötaja tervis ja ohutus olema kaitstud samal viisil kui teistel töötajatel.


Kuigi koda leiab, et tööohutuse tagamine tööl on vajalik, on antud ettepanekud segased. Näiteks ei ole täpselt selgitatud kellele vastutus langeb lähetatud töötaja puhul ning võlaõiguslike töösuhete puhul pole ettepanekus arvestatud olukordadega, kus isik palgatakse väga lühikeseks ajaks.


Paindlike töösuhete ettepanekute puhul on tegemist väljatöötamiskavatsusega, millele peaks järgmisel aastal järgnema konkreetsemad ettepanekud (eelnõu).

Hetkel on muudatuste jõustamine kavandatud aastasse 2020.


Kui vajad tööalast koolitust või nõustamist, siis võta meiega ühendust!

www.leoskikoolitus.ee

Comentários


bottom of page